Phát triển ứng dụng

Amehare (discovery)

image work
  • Thiết bị
  • IOS
  • Phạm vi
  • Backend
  • Ngôn ngữ lập trình
  • Các mô hình phát triển
  • Phát triển ứng dụng

  • Quy mô phát triển
  • Thời gian phát triển
  • 2 tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ