AI

Smart Check-in (AI)

image work

Ứng dụng Android có thể trích xuất thông tin từ hộ chiếu và đối chiếu ảnh chân dung của người dùng với ảnh khuôn mặt của hộ chiếu.

  • Thiết bị
  • AI, OCR
  • Phạm vi
  • Backend
  • Ngôn ngữ lập trình
  • Các mô hình phát triển
  • AI

  • Quy mô phát triển
  • Thời gian phát triển
  • 4 tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ