Tài sản mật mã (tiền ảo)
PHP Laravel / Smart Contract / Solidity
Phát triển hệ thống thông báo thiên tai
Javascript, PHP
Trang web việc làm dành cho các huấn luyện viên cá nhân
Hệ thống checkin nhận diện khuôn mặt bằng AI
SWIFT・Python
Ứng dụng bản đồ ảnh động 3D
Dịch vụ mạng xã hội nội bộ
PHP/CakePHP,Vuejs
Trang tuyển dụng dành cho người chuyển việc
Laravel, VueJS, NuxtJS
Trang web tin tức
Java, Swift
Hệ thống đặt vé máy bay
Python,AWS,Web Socket
Kiểm tra tự động chất lượng công trình
Ứng dụng chăm sóc sức khỏe
Python, Javascript

Liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.