Phát triển Website

Hệ thống quản lý quảng cáo được bao gồm trong túi mua hàng

image work

Hệ thống này được liên kết với người quảng cáo, các cửa hàng, lịch trình và người phụ trách

  • Thiết bị
  • Phạm vi
  • Frontend/ backend
  • Ngôn ngữ lập trình
  • PHP、React.js
  • Các mô hình phát triển
  • Phát triển website

  • Quy mô phát triển
  • Thời gian phát triển
  • 12 tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ