Ứng dụng bản đồ ảnh động 3D
Dịch vụ mạng xã hội nội bộ
PHP/CakePHP,Vuejs
Trang tuyển dụng dành cho người chuyển việc
Laravel, VueJS, NuxtJS
Trang web tin tức
Java, Swift
Nền tảng giao tiếp dành cho các y tá
Ứng dụng Camera AI
iOS/Android/opencv, tensorflow
Ứng dụng báo cháy
PHP/iOS/Android/WebRTC/WebSocket
Hệ thống đặt vé máy bay
Python,AWS,Web Socket
Kiểm tra tự động chất lượng công trình
Ứng dụng chăm sóc sức khỏe
Python, Javascript

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ